Basın Konseyi dışında, hiçbir gasteci cemiyetine üye değiliz

"Bu  ne perhiz, bu ne lahana turşusu"

"Bu  ne perhiz, bu ne lahana turşusu"
  11 Mayıs 2024

  CHP'den 'şatafat' ve 'kayırmacılık' genelgesine, birebir ters düşüyor Bolu ...

      CHP'den 'şatafat' ve 'kayırmacılık' genelgesine, birebir ters düşüyor Bolu Belediyesi!!! 

         CHP, belediyelerine 'israfla mücadele' ve 'kayırmacılık' genelgesi gönderdi. Genelgede şatafat ve kamu kaynaklarının israfından uzak durulması istendi. Ayrıca, genelgede "Atamalarda ve işe alımlarda kayırmacılığa yol açmama; liyakat dışına çıkmama ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalınması gerekmektedir" denildi. 

       Genel merkezin bu genelgesine bakarak, Bolu Belediyesi ile karşılaştırma yaptığımızda, israf adına; 2,5 milyon liraya malolan Melek Mosso konseri, alakasız bir sürü insanın Bolu halkının parasıyla Çin'e götürülmesi, Ahlaksızlık adına; ne idüğü belirsiz bir siyahinin seviyesine inerek belden aşağı muhabbete takılması, Belediye'de 5 tane muhtar çalışan olduğu halde, CHP İl Başkanı'nın babasına karşı muhtarlık seçimini kazandığı için sadece Paşaköy Muhtarı'nın işten atılması gibi, Tanju Özcan'ın daha birçok örnekle CHP'nin genelgesine birebir ters düştüğünü görmemek mümkün mü? O halde "Bu  ne perhiz, bu ne lahana turşusu" dersek, doğru olmaz mı? 

         CHP Genel Merkezi’nden belediyelere 'kayırmacılık, şatafat ve israfla mücadele' genelgesi gönderildi. Genelgede ihalelerin şeffaf şekilde internet üzerinden açıklanmasından, belediye hizmetlerinde şatafat ve aşırılıktan kaçınılmasına, yurtdışına belediye çalışanlarının gönderilmemesinden, taşıt kullanımına, belediye şirketlerine ve belediye kadrolarına yapılacak atamalardan, işe alımlarda kişiye özel ilanlar yapılmamasına kadar bir dizi uyarıda bulunuldu.

       CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve Genel Sekreteri Selin Sayek Böke imzasıyla CHP'li belediyelere gönderdiği genelgede, partinin bu konudaki genel yaklaşımının “İsrafla mücadele; kamu kaynaklarının sürdürülebilir kalkınmayı, sosyal adaleti ve refahın tüm topluma yayılmasını sağlamak için kullanımında kilit önemdedir. Kamu hizmetine seçilme bir ayrıcalık değil belediye başkan ve yöneticileri için büyük sorumluluktur. Bu nedenle şatafat ve kamu kaynaklarının israfından uzak durulmalıdır. Bunun için ihale süreçlerinde şeffaflık; temsil, ağırlama ve tanıtım törenlerinde şatafattan kaçınan mütevazilik; taşıtların kullanımında etkin takip ve denetimin yanında hizmet dışına çıkmama; yurt dışı görevlendirmelerde halkın yararına olmayan, imtiyazlara yol açan kişisel faydaya imkan vermeme; elektrik tüketiminde yasaların verdiği tüm imkanları en yaratıcı ve en ekonomik şekilde kullanma; atamalarda ve işe alımlarda kayırmacılığa yol açmama; liyakat dışına çıkmama ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalınması gerekmektedir” şeklinde olduğu vurgulandı. 

  “İHALELER ŞEFFAF ŞEKİLDE İNTERNET ÜZERİNDEN AÇIKLANIR”

  Genelgede öne çıkan başlıklar şöyle:

  * "Kamu ihalelerinin açık ihale usulüyle yapılmasına özen gösterilir. Pazarlık ve doğrudan temin usulleriyle yapılan ihaleler şeffaf şekilde internet üzerinden düzenli olarak kamuoyuna açıklanır. Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılmaz.

  * Yasaya uygun şekilde doğrudan teminle karşılanacak ihtiyaçlar için en az 48 saat önce belediyenin internet sitesinde ve/veya ilan tahtasında duyuru yapılır. Farklı istekliler tarafından karşılanması mutat olan muhtelif işler bir ihalede toplanmaz; eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal ve hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara bölünerek ihaleye çıkılmaz.

  “TAŞITLAR ÖZEL İŞLERDE KULLANILMAZ”

  * Belediyelere ait taşıtların tahsis ve kullanımında lüks, gösteriş ve aşırılıktan kaçınılmasına özen gösterilir. 237 sayılı Taşıt Kanunu hükümlerine uyulur, Kanunun izin verdiği haller dışında yapılmış olan taşıt tahsisleri kaldırılır.

  * Mevcut binek ve station-wagon sayısı (15) adetten az olan belediyelerde bu taşıtlarının tamamı hizmet amacıyla kullanılmak üzere havuza alınarak, söz konusu hizmet taşıtlarının yönetimi tek elden yürütülür.

  * Havuza alınan araçların cinsi, marka ve model yılı, motor hacmi ve plaka numaralarını gösteren bir liste düzenlenerek 15 gün içinde, bilgi amaçlı olarak Genel Merkez’e bildirilir. Tahsisi kaldırılan taşıtların havuza alınmasından ve havuz sisteminin bu Tasarruf Kuralları’nda belirtildiği şekilde yürütülmesinden ilgili belediyenin en üst amiri de dahil olmak üzere ilgili tüm personel doğrudan sorumlu olur.

  * Belediye başkanlarının çalışma arkadaşları, mevkidaşları veya siyasi temsilcilerin teşrifleriyle katıldıkları ekinliklerde çok sayıda araçla konvoylar oluşturulmaz. Etkinliklere önceden hazır bulundurulan minibüs veya otobüs ile toplu katılım sağlanır. 

  * Vakıf, dernek, banka, birlik, firma, şahıs vb. kuruluş veya kişilerden çevre ve çevre sağlığı, temizlik, itfaiye, acil yardım, kurtarma, ambulans, cenaze hizmetleri gibi temel belediye hizmetlerinin ifasında kullanılması mümkün ve yeni olanlar dışında hibe suretiyle de olsa taşıt kabul edilmez. 

  * Taşıtlar belediyelerin birimleri arasında ayrım yapılmaksızın, münhasıran resmi hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla kullanılır. 

  * Taşıtlar özel işlerde kullanılamaz, hiçbir makam, birim ve şahsın kullanımına tahsis edilemez ve bu amaçla bekletilemez, eş, dost ve akrabalara kullandırılamaz.

  * Makam hizmetlerine tahsis edilmiş olan belediye taşıtları dışında kalan tüm taşıtlara (kiralama suretiyle edinilenler dahil) 'mobil araç takip sistemi' takılır ve her an denetime hazır halde bulundurulur. Belediyece yapılacak denetimlerde 'mobil araç takip sistemi' dijital belge olarak kabul edilir.   

  * Belediyelerde gereksiz harcamaların önüne geçilmesi ve kaynakların en rasyonel şekilde kullanılması amacıyla taşıt kullanımının denetimi ve uygulamanın takibi belediye başkanları ve/veya onların yetkilendirdiği kişiler tarafından yerine getirilir.

  * Akaryakıt harcamalarının asgari düzeyde tutulması amacıyla, mevcut taşıtlar için aylık ve yıllık bazda azami limitler belirlenmesi vb. tasarruf sağlayıcı önlemler alınır.

  * Ekonomik ömrünü doldurduğu anlaşılan taşıtlar mevzuatında belirtilen esaslar dahilinde tasfiye edilir. 

  “KUTLAMA VE ORGANİZASYONLARDA AŞIRILIKTAN KAÇINILIR”

  * Belediye tarafından yabancı dil öğrenmek, bilgi ve görgülerini artırmak veya lisansüstü eğitim amaçlarıyla yurt dışına belediye çalışanı gönderilmez.

  * Uluslararası toplantılar, milli bayramlar, illerin kurtuluş günleri ve Cumhuriyet Kutlamaları ile diğer açılış, konferans, seminer, yıl dönümü ve benzeri kutlama ve organizasyonlar sebebiyle gezi, kokteyl, yemek ve benzeri davetler düzenlenmesi halinde aşırılıktan ve israftan kaçınılmasına özen gösterilir, bu faaliyetlerde hediye ve diğer adlar altında herhangi bir ödeme yapılmaz.

  * Yılbaşı ve bayram dönemlerinde belediye başkanları da dahil olmak üzere yöneticiler tarafından şahıslara ait gönderilecek kamu görevi gereği ortaya çıkan iletişim dışındaki tebrik, telgraf ve benzeri posta hizmetlerine ilişkin kağıt, baskı, posta, e-posta ve benzeri giderler hiçbir şekilde belediye bütçesinden ödeme yapılmaz, şahıslarına ait tanıtım ürünleri, hatıra, hediye, eşantiyon vb. verilmez.

  * Belediye faaliyetlerinin tanıtımına yönelik kitap, dergi, rapor, bülten vb. yayınların basılması ve yayılmasında internet, sosyal medya gibi elektronik olanaklardan yararlanılır.

  * Belediye başkanları, haberleşme giderlerinin, hizmet gereklerini ve kaynakların etkin kullanımını gözeterek makul bir seviyede gerçekleşmesi için gerekli tedbirleri alır. Cep telefonu kullanımında ekonomik bakımdan en uygun operatör ve tarife seçilir. Haberleşmelerde elektronik araç ve yöntemler tercih edilir.

  * Elektrik piyasasını düzenleyen Kanun ve ilgili mevzuat elektrik piyasasını rekabete açtığından belediyelerimizin en uygun fiyatla elektrik enerjisi alabilmeleri için piyasa araştırması yapmaları, gerektiğinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre elektrik enerjisi almaları da kaynakların etkin kullanımı açısından önemli görülmektedir.

  “ATAMALARDA AKRABALIK, HISIMLIK VE SOSYAL İLİŞKİLER TERCİH KONUSU YAPILAMAZ”

  * Belediye üst yönetiminde, belediye şirketlerinde, bağlı kuruluşlarında ve iştiraklerde gerçekleştirilecek yönetici ve uzman kadro atamaları ile Belediye Başkan Yardımcısı atamaları başta olmak üzere belediyelerdeki personel yönetiminde akrabalık, hısımlık, ticari ilişki gibi sosyal ilişkiler, gerekli liyakat ve deneyim koşulları sağlanıyor olsa dahi, referans ve tercih konusu yapılamaz.

  * Akraba kayırmacılığı ya da siyasi kayırmacılıkla mücadele tek başına yasalar ve kurallarla sağlanamayacağı için bu tür uygulamalara karşı tolerans gösterilmez; etik temelli bir yaklaşımı uygulamaya koymak için yönetim kültüründe de değişikliğe gitmek hedeflenir. 

  * Kamu görevleri yerine getirilirken keyfi olarak herhangi bir kişi, grup veya organın zararına davranılmaz ve bütün vatandaşların haklarına, görevlerine ve çıkarlarına gereken saygı gösterilir. 

  * İşe alımlarda kişiye özel ilanlar verilemez. İşe alımlarda işin tanımının açıkça tüm nitelik ve gereksinimlerle belirtilmesi, açık pozisyonlara dair ilanların şeffaf olması, seçim sürecinde açıklık ve şeffaflık sağlanması, başarılı adayların niteliklerini teyit eden delillerin dosyada yer alması, dönemsel performans değerlendirme sistemleri oluşturulması ve iktidarın kamuyu arpalık olarak gören sisteminin karşısında görev ve sorumluluklara karşılık gelen bir ücretlendirme sistemi oluşturulması sağlanır.

  * Kamudaki performans yönetiminin liyakat esasına dayanmasının kamudaki hizmetlerin bütünlüğünü sağlayan bir kilit unsur olduğuna dayalı olarak; performans değerlendirmeleri açık ve objektif kriterlere bağlı tanımlanır ve yöneticilerin takdir yetkileri liyakat ilkesiyle sınırlı tutulur."

  CHP'Lİ BAŞKAN, YEĞEN ATAMASIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

  Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Mustafa Bozbey'in, yeğenini belediyenin iştiraki olan bir şirkete yönetim kurulu başkanı olarak ataması gündem olmuştu.

  Tepkilerin ardından yeni açıklama yapan Bozbey, "Halkımızın hassasiyetlerini anlıyoruz. Zaten süreci tamamlanmamış bir konuydu. Tamamlanmadan bitti" demişti.

  • Bolulu17 Mayıs 2024 . 19:47

   s cafer bez getir cıvık st tez getir.
  • Vamı13 Mayıs 2024 . 17:00

   Vamı yeni kafeler, gasteci ve yazarlar içün.
  • pasakoylu13 Mayıs 2024 . 13:30

   bolu belediyesine gelsinler bildiğimiz sedat gulenerin eşi normal çalışırken kooperatifde müdür oldu bu bir iki gene sedat başkanın özel kalemi akrabası havadan torpilli kardesinide sokar üç beykozlar dört süleyman başkanın baldizidaha niceleri hadi bunları temizlesinler tamam diyelim genelgeye işçi çıkarıyorlar çünkü yeni alinacaklara yer açılsın ama bolulular hangi personel yeni girdi yerde çalışıyor biliyor hadi tanju başkan bu dediklerimizi ve diğerlerini temizleyin bu genelgeye uyan siz olun örnek olun
  • lazim degil13 Mayıs 2024 . 12:21

   sag gosterip sol vurur bunlar. Ne soz verdilerse tam tersini yaparlar. Hersey anca kendileri icin cok gulzel olur :)
  • Aydın 13 Mayıs 2024 . 10:31

   Referans ile personel alan ne devletden ne belediyeden nede işe girenden fayda Gelmez...
  • Bolulu13 Mayıs 2024 . 09:45

   CHP kendi özünü kaybetti Tanju Ankara da sandalye fırlattı ve affedildi . CHP affedebilir fakat gerçek CHP ruhu taşıyanlarda partisini affetmez. Kadınlara hakaret edenler partisine hakaret edenler kötüleyenleri savunanlar bizden değildir.
  • DEVLET MEMURU13 Mayıs 2024 . 08:56

   chp kimi neyle suçluyorsa bin katını kendisi yapıyordur
  • bolulu12 Mayıs 2024 . 18:54

   Beledyeyle uğraşanağınai laf olsun torba dolsun.
  • Özgür12 Mayıs 2024 . 15:45

   Özgür Özel laf olsun torba dolsun konuşuyor. İşe Boludan başlasın. Yeğen, kuzen, kardeş, gelin, oğul kız. Belediye aile şirketi gibi. Milletin aklıyla alay etmesinler.
  • Yaylacı12 Mayıs 2024 . 12:10

   Sagıda,soluda hepsinin zihniyeti aynı adam kayîrma,dini kullanma,vatansever insan,milletinide sever adaletli olur,bu bozuk zihniyetten kimseye fayda gelmez.
  • Seçmen12 Mayıs 2024 . 11:57

   Her Cumaya gittiğin de verdiği paradan rahatsız oluyormuş başkanımız para Diyanet işlerine gittiği için… Biz de rahatsız oluyoruz Başkan! Torpille personel alındığı için Bizim vergimizle Çetin Uç Çin e gittiği için İhaleler de Çetin Uç gibi adam kayırdığınız için Su Kabaklarının nerede olduğunu bilmediğimiz için Yıllarca ilk Vekilliğiniz dem ve Başkanlığınız da yanınız da olan Eski yönetime vefa göstermeyip partiden uzaklaştırdığınız için. Paşaköy Muhtarını işten çıkardığınız için İlkay Bayrak ın anlattığı ve yazdığı her durumdan BİZDE RAHATSIZIZ BAŞKAN!
  • Bolulu birisi12 Mayıs 2024 . 11:01

   Başkana laf yok o en iyisini bilir. Genelge menelge benim başkanı mı bağlamaz. Başkanım sen Bolu'ya kitleme devam Bolu bundan anlar. Her şey sana yakışıyor.
  • Esas Bolulu12 Mayıs 2024 . 10:37

   La bunların bastığı yerde ot bitmez ot.
  • Bayandan12 Mayıs 2024 . 10:07

   Bunların hiç biri Bolu da olamaz,sonra araba sefalari biter,eş ve cocuklar ne yapar.kimse dinlemez bak başkan beld butcesiyle cine gitti yanında ne kadar vasıfsız adam varsa özet bu.
  • Koroglu12 Mayıs 2024 . 10:06

   Oğlum uçak mühendisi THY yazilisini kazandı üç dört ay sonra sözlüye çağırdılar ing ve ruscasi çok iyi olduğu halde sözlü sonunda akp genclik kollarına üye ol alalım dendi olmam dediğinde seninde işin olmaz dediler
  • Bolu 11 Mayıs 2024 . 21:11

   Belediye de işe girmek için önce gidip Chp ye üye olmak gerekiyormuş.

  Yorum yazın

  İsim (Gerekli)
  Yorumunuz (Gerekli)

  Sayfada yer alan yorumlar kişiye ait görüşlerdir. Yapılan yorumlardan sitemiz hiçbir şekilde sorumlu değildir.

  GÜNÜN SÖZÜ

  Şüphe etmek, bilmeye atılan ilk adımdır.

  SON YORUMLAR
  Sağlık İlaç Gıda Takviyesi Siyah Sarımsak